przejdź do głównej treści strony

Prawo i wiedza

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kodeksy
 • Ustawy
 • Rozporządzenia: MSWiA, Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Ministra Zdrowia, Ministra Finansów, Inne
 • Prawo lokalne
 • Inne akty

KODEKSY

 1. Kodeks cywilny
 2. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Kodeks karny
 4. Kodeks postępowania karnego
 5. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 6. Kodeks karny skarbowy
 7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 8. Kodeks pracy
 9. Kodeks drogowy 

USTAWY

 1. Ustawa o policji
 2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej
 3. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 4. Ustawa o strażach gminnych
 5. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
 6. Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 8. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
 9. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 10. Ustawa o kierujących pojazdami
 11. Ustawa o dowodach osobistych
 12. Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 13. Ustawa o ewidencji ludności
 14. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 15. Ustawa o ochronie przyrody
 16. Ustawa o cudzoziemcach
 17. Ustawa o transporcie drogowym
 18. Ustawa o ochronie osób i mienia
 19.  

ROZPORZĄDZENIA


Rozporządzenia MSWiA

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające - rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
 9. ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 10 czerwca 2010r w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

Rozporządzenia Rady Ministrów

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
 2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 4. Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie

Rozporządzenia Ministra Finansów

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 marca 2010r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

Rozporządzenia inne

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

 

PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego

Uchwały Rady Miasta Szczecin

 1. Zarządzenie Wojewody Nr 482/2007 z dnia 17 października 2007 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 136/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 3. Uchwała Nr XVII/475/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających


 

 

 Encyklopedia PWN

© Urząd Miasta Szczecin