przejdź do głównej treści strony

Pół miliona na działania mieszkańców

Masz pomysł na organizację warsztatów, festynu osiedlowego, a może chciałbyś coś ulepszyć w swojej okolicy? Spróbuj swoich sił i złóż wniosek już dziś!

500 tys. zł., tyle do końca 2018 roku mogą wydać mieszkańcy na działania obywatelskie w Szczecinie.

- To jedno z pięciu narzędzi z których mogą skorzystać mieszkańcy naszego miasta, którzy chcą zrobić coś dla lokalnej społeczności – mówi Daniel Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta. – Do tej pory dzięki m.in. Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mogli być pomysłodawcami projektów inwestycyjnych, dziś mogą realizować również projekty „miękkie”, jak wydarzenia kulturalne, spotkania, debaty, festyny.

 

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o realizację zadania w ramach Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy:

- bezpośrednio, jako grupa inicjatywna (minimum dwie osoby)

- za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie Szczecina.

 

Kiedy składać wnioski?

Nabór wniosków odbywa się przez cały rok.

Wniosek należy złożyć co najmniej na trzy miesiące przed terminem realizacji Inicjatywy lokalnej. Budżet w 2018 r. na inicjatywy mieszkańców: 500 tys. zł.

 

Co można zrobić w inicjatywie lokalnej?

Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkańcy podejmują wspólne działania.

Może to być np. poprawa przestrzeni miejskiej, modernizacja podwórka lub wydarzenia integrujące mieszkańców, np. festyn osiedlowy o charakterze kulturalnym, sportowym czy ekologicznym.

Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Pomysły muszą się wpisywać w minimum jeden z niżej wymienionych obszarów:

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,

- działalności charytatywnej,

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- promocji i organizacji wolontariatu,

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- turystyki i krajoznawstwa,

- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- rewitalizacji

 

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131146.asp

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

19.07.2018

© Urząd Miasta Szczecin