przejdź do głównej treści strony

Reklama - rozmowa


Reklamą wprowadzającą w błąd
jest każdy przekaz reklamowy, który w jakikolwiek sposób wprowadza w błąd lub jest zdolny do wprowadzania w błąd osób, do których jest skierowany lub do których dociera, skutkiem czego może wpłynąć na gospodarcze zachowanie się tych osób albo z tych powodów szkodzi konkurentom lub może też im szkodzić.
Reklama wprowadzająca w błąd stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zakazany na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 roku. Zgodnie z zapisami tej ustawy przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub zagrożony działaniem innego przedsiębiorcy może wystąpić z powództwem cywilnym do sądu powszechnego np. o zakazanie emisji spornej reklamy lub o odszkodowanie za szkody wyrządzone mu przez nieuczciwa reklamę.
Reklama wprowadzająca w błąd jako:

  • nieuczciwa praktyka rynkowa przedsiębiorcy wobec konsumentów

Konsumentów przed reklamą wprowadzającą w błąd chroni ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa ta zakazuje przedsiębiorcom stosowania wobec konsumentów praktyk rynkowych sprzecznych z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształcających zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta.

  • praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów

Prezes UOKiK-u może z urzędu wszcząć postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów może zgłosić Prezesowi UOKiK każdy – zarówno konsument, jak i przedsiębiorca lub instytucja czy organizacja. Postępowanie administracyjne prowadzi Prezes UOKiK, który sam przeprowadza postępowanie dowodowe w tej sprawie. Postępowanie w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów powinno się zakończyć nie pożniej niż w ciągu 2 miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie póżniej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Jeżeli Prezes UOKiK uzna, że praktyka przedsiębiorcy stanowiła reklamę wprowadzającą w błąd, która naruszała zbiorowe interesy przedsiębiorców, może ukarać przedsiębiorcę, który stosował taką reklamę karą nawet do 10 proc. całego przychodu osiągniętego przez tego przedsiębiorcę w roku poprzednim.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Panią Longiną Kaczmarek Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie.

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

24.05.2016