przejdź do głównej treści strony

WaterProtect – naukowcy w walce z zanieczyszczeniem azotanowym wód

Zagrożenie dla ujęć wody pitnej, a tym samym dla zdrowia ludzi, degradacja biologiczna jezior i rzek – to najbardziej niebezpieczne efekty zanieczyszczenia związkami azotu na terenach rolniczych. Hydrogeolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) wraz z partnerami z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zajmują się ochroną zasobów wody na takich obszarach.

Innowacyjne narzędzia wspierające ochronę wód na terenach rolniczych (WATERPROTECT – innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments) to projekt finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Jego uczestnicy mają wypracować najlepsze sposoby ochrony i gospodarowania zasobami wody na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo, na których stwierdzono zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych związkami azotu lub pestycydami.

Celem projektu jest opracowanie programu działań, które przyniosą poprawę jakości wody, uwzględniającego potrzeby jej wszystkich użytkowników (rolników, producentów żywności, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych) oraz instytucji zewnętrznych (inspekcji ochrony środowiska, zarządców wód, administracji samorządowej). Dlatego podstawowym założeniem modelu zarządzania, nad którym pracują naukowcy jest współpraca między różnymi użytkownikami (tzw. zasada Multi Actor Approach). W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowanych jest 28 instytucji naukowych z 7 krajów Unii Europejskiej – Danii, Irlandii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Belgii i Polski. W każdym kraju wytypowano po jednej zlewni pilotażowej, na której projekt jest realizowany. W Polsce do badań wybrano zlewnię rzeki Gowienicy Miedwiańskiej, położoną na południe od Szczecina. Realizacja projektu przypada na lata 2017-2020. Wsparcia projektowi udzieliły następujące instytucje:

  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie;
  • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach;
  • Gmina Warnice;
  • Gmina Stargard;
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie;
  • Wodociągi Zachodniopomorskie.

 

Więcej informacji:

 

Tekst: A. Rudnicki, M. Woźnicka, A. Kuczyńska, M. Nowakowska, Urszula Czarniecka-Januszczyk

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie opinie autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji, zawartych w publikacji.

Disclaimer: this publication only reflects the authors’ views and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 727450. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450.

Autor:  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

25.06.2018


Lista załączników: