przejdź do głównej treści strony

XI Ogólnopolski Festiwal UNICEF w SP 11

Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF – u w Szczecinie zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF, który odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 r. Celem organizowanego festiwalu jest popularyzacja praw dziecka oraz priorytetów działalności humanitarnej prowadzonej przez UNICEF POLSKA.

W związku z organizacją Festiwalu ogłaszamy cykl konkursów dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z całego kraju, którego myślą przewodnią jest popularyzacja praw dziecka, podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony prawnej przysługującej z racji bycia niepełnoletnim członkiem społeczeństwa polskiego oraz uwrażliwienie na potrzeby dzieci z całego świata, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać na adres szkoły do dnia 06 grudnia 2017 r. (decyduje data wpłynięcia pracy do siedziby szkoły). Prace uczniów muszą być opatrzone metryczką zawierającą dane uczestnika konkursu i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

Nauczyciele zgłaszający uczestników konkursu są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na udział ucznia w konkursie i opublikowanie
jego nazwiska na liście uczestników i laureatów konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie (oraz przechowanie jej do końca roku szkolnego).

Przesłanie pracy konkursowej na adres organizatora jest równoznaczne z przekazaniem jej na własność Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 11 

15.11.2017


Lista załączników:

© Urząd Miasta Szczecin