przejdź do głównej treści strony

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Rok 1993 zapoczątkował obchody, które od tej pory odbywają się corocznie pod innym hasłem.

Obchodzony międzynarodowo Światowy Dzień Wody jest okazją do poznania problemów związanych z wodą, poinformowania o nich innych oraz podjęcia działań mogących zmienić istniejącą sytuację. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło pierwszy Światowy Dzień Wody na 22 marca 1993 r. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody!

W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem Woda dla wszystkich! Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, dostęp do wody jest twoim prawem.

Celem tegorocznego Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi na problem dostępu ludzi do bezpiecznej wody. Szacuje się, że miliardy ludzi nadal żyje bez dostępu do bezpiecznej wody w gospodarstwach domowych, szkołach, miejscach pracy, gospodarstwach rolnych i fabrykach. Zwraca uwagę na utrudniony dostęp do wody w szczególności grup marginalizowanych tj. kobiet, dzieci, uchodźców, ludów tubylczych, osób niepełnosprawnych i innych, które są często pomijane, a czasem spotykają się z dyskryminacją, ponieważ próbują uzyskać dostęp do bezpiecznej wody. Dostęp do wody jest podstawowym prawem człowieka.

Kwestia dostępu do wody jest w pełni zgodna z agendą ONZ na 2030 r., a w szczególności z celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 6: Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

Polityka Unii Europejskiej jest również spójna w tym zakresie. Prowadzone działania legislacyjne w UE w zakresie nowej Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zmierzają do prawnego uregulowania dostępu do wody pitnej, w tym dla wrażliwych i zmarginalizowanych grup społecznych jaki i ich informowaniu o jakości wody, z której korzystają.

Dostęp do bezpiecznej wody w Polsce

W roku 2018 około 99,7% konsumentom dostarczano wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, natomiast jedynie około 0,3% mieszkańcom dostarczano wodę warunkowo dopuszczoną do spożycia.

Struktura zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Polsce przedstawia się następująco:

Niewątpliwie wraz ze wzrostem świadomości konsumentów na temat wymagań, jakie powinna spełniać bezpieczna i „zdrowa” woda do spożycia, wodociągi podnoszą stale jakość świadczonych usług, starając się dostarczyć produkt o jak najwyższej jakości, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych wynikach badań jakości wody w kraju.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest systematycznie kontrolowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i inne podmioty prowadzące zbiorowe zaopatrzenie w wodę (zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.). Ponadto, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują badania jakości wody zgodnie z ustalonym planem działania na dany rok. Podstawą nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest ocena zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w aspekcie zagrożeń zdrowotnych, jakie mogą powodować zanieczyszczenia pojawiające się w wodzie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na bieżąco analizują wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych zarówno w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Sanitarną jak również otrzymane od podmiotów prowadzących zbiorowe zaopatrzenie. W zależności od wyników podejmują działania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Każdorazowo w przypadku kwestionowanej jakości wody wszczynane są postępowania celem jak najszybszego podjęcia działań naprawczych przez podmiot zbiorowego zaopatrzenia i doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. W proces przywracania jakości wody i nadzoru nad działaniami naprawczymi włączone są nie tylko podmioty zbiorowego zaopatrzenia i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ale również gminy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy.

Gdzie można znaleźć informacje o jakości wody?

Informacje o jakości wody można uzyskać u właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), którzy dysponują aktualnymi komunikatami i ocenami jakości wody dostarczanej przez wodociąg. Ponadto, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, właściwe do sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia również posiadają aktualne informacje w tym zakresie.

W przypadku kwestionowanej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, konsumenci informowani są poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacyjne o jej jakości, zaleceniach postępowania oraz ewentualnej możliwości wykorzystania wody. Komunikaty są opracowywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w aspekcie przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów.

Materiały do pobrania tj. logo znajdują się na stronie UN-Water

Więcej o Światowym Dniu Wody (nowościach, faktach, ideach oraz wydarzeniach) znajdziesz na stronie World Water Day.

http://www.worldwaterday.org/

Autor:  Główny Inspektorat Sanitarny 

22.03.2019