przejdź do głównej treści strony

Pieniądze na likwidację kopciucha wciąż dostępne

Przypominamy, że cały czas trwa nabór zgłoszeń do miejskiego programu „Zefirek”, w którym można otrzymać 7500 zł na wymianę starego pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła.

WARUNKI

Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dofinansowanie dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy (np. demontaż starego pieca) może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub jej rozwiązaniem.

Warunkiem przyznania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich jednym lub kombinacją kilku niżej wymieniowych systemów.

Wybór nowego systemu ogrzewania nie może być przypadkowy. W pierwszej kolejności należy rozpatrywać opcje najkorzystniejsze z punktu widzenia Programu Antysmogowego. W sytuacji, gdy nie są one możliwe do zrealizowania (np. przez brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać kolejną opcję z listy.

Możliwe opcje według kolejności rozpatrywania:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub,
 2. zainstalowanie ogrzewania gazowego lub,
 3. zainstalowanie innych rodzajów źródeł ciepła:
  • zainstalowanie ogrzewania elektrycznego,
  • zainstalowanie ogrzewania olejowego,
  • zainstalowanie ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
  • zainstalowanie ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Granty są przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych przez mieszkańców miasta, w oparciu o zlecone przez Gminę Miasto Szczecin świadectwa charakterystyki energetycznej.

NABÓR

Szczegółowy regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych: www.szczecin.eu/zielonemiasto zakładka ZEFIREK lub www.bip.um.szczecin.pl/chapter_131268.asp
Wypełnione wnioski można przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub można składać osobiście w Kancelarii (sala 62 stanowiska 44 - 46) lub za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w wejściu do Urzędu w godz. 7.30 a 15.30. Informacje na temat programu Zefirek udzielane są również pod numerem tel. 91 42 45 845, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

 

Program „Zefirek” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Całkowita wartość projektu: 2 259 750,00 zł
Dofinansowanie z EFRR: 2 259 750,00 zł

Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawa jakości powietrza na terenie Szczecina, poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zwiększenie liczby stosowanych urządzeń o wysokiej sprawności.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

16.07.2021