przejdź do głównej treści strony

Reklamujemy wczasy i wyjazdy - Rozmowa


Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Panią Longiną Kaczmarek Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie.

Konsument ma zawsze prawo do składania reklamacji imprezy turystycznej z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Chodzi o niedotrzymanie zobowiązań zawartych w umowie ( w tym dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, programu zwiedzania). Reklamacje najlepiej składać na piśmie jeszcze w trakcie trwania imprezy do rezydenta, lub w terminie do 30 dni po jej zakończeniu. Jeśli reklamacja wpłynęła do organizatora już po powrocie z wyjazdu , to organizator powinien na nią odpowiedzieć w ciągu 30 dni od jej złożenia – w przypadku braku odpowiedzi przyjmuje się, że reklamacja jest uzasadniona.

Należy pamiętać, że są okoliczności (wynikające z ustawy) wyłączające odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej za nienależyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie. Jedną z takich okoliczności jest siła wyższa, czyli np.złe warunki atmosferyczne, powodzie, pożary itp.

Maksymalny limit odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z ustawy o usługach turystycznych i wynosi dwukrotność jej ceny, o ile taką klauzulę biuro turystyczne zamieści w umowie. Jeśli tego nie zrobi, to ten maksymalny limit nie obowiązuje..
 

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

18.11.2016