przejdź do głównej treści strony

Pięć kroków do skutecznej segregacji śmieci

Prostsze zasady, zwiększenie ilości przetwarzanych i odzyskiwanych surowców oraz zmniejszenie ryzyka wzrostu kosztów - Miasto rozpoczyna wdrażanie kolejnych działań i rozwiązań, które udoskonalą system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczeciński „system śmieciowy” w całym kraju postrzegany jest jako jeden z najlepiej zorganizowanych. Jednak realia, w których obecnie musi funkcjonować, szczególnie niestabilna sytuacja prawna, stały wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz ich coraz większa ilość, stawia przed Miastem kolejne wyzwania.

- Staramy się działać w tym obszarze, na który mamy wpływ, chociaż jako Gmina jesteśmy jedynie pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, a firmami odbierającymi odpady, poruszającym się w ramach określonych przepisów – mówi Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. – Mimo to, chcemy zaproponować rozwiązania, które zmniejszą ryzyko kolejnych regulacji opłat za śmieci, uproszczą zasady selektywnej zbiórki oraz zwiększą jej efektywność.

Systemowe działania i rozwiązania proponowane przez Miasto zostały zawarte w programie: Pięć kroków do skutecznej segregacji śmieci.

Co to znaczy skuteczna? 

- Taka, która pozwoli kierować do przetworzenia jak największą ilość odpadów. Dzisiaj z przyczyn niezależnych od Miasta, np. z powodu braku odpowiednich instalacji przetwarzających odpady - ta ilość nie jest satysfakcjonująca. Wprowadzane zmiany pozwolą poprawić jakość zbieranych selektywnie śmieci, przez co zwiększy się odsetek tych faktycznie przetwarzanych. 

- Taka, która nie tworzy dodatkowych, niepotrzebnych kosztów, dzisiaj wynikających na przykład z logistyki i kierowania do przetworzenia odpadów, które faktycznie nie są poddawane recyklingowi. 

- I w końcu taka, której zasady są jasne i czytelne dla mieszkańców, która nie przysporzy im zbyt dużych trudności, którą będą mogli z łatwością stosować w życiu codziennym.

Pierwszy krok obejmować będzie frakcję tworzywa sztuczne i metal, czyli pojemnik żółty. 

- Plastik to ta frakcja, która ze względu na swój szeroki zakres i różnorodność przysparza mieszkańcom najwięcej trudności. To również ten materiał, który najbardziej ekspansywnie oddziałuje na środowisko – tłumaczy Paweł Adamczyk. - Po pół roku funkcjonowania nowych zasad narzuconych przez ustawę, wiemy już jednak, co z żółtych pojemników jesteśmy w stanie tak naprawdę skutecznie skierować do przetworzenia.

W związku z tym, aby segregacja prowadzona przez mieszkańców była bardziej efektywna, zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym, a jej zasady bardziej czytelne Miasto proponuje aby zawęzić tę frakcję i ściśle określić jakie odpady powinny trafiać do żółtego pojemnika. Grupa ta obejmowałaby: butelki PET, tzw. opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach i mleku), opakowania po chemii i kosmetykach, białą folię oraz puszki i opakowania metalowe. Z grupy wyłączone zostałyby natomiast między innymi plastikowe opakowania po żywności. Takie zasady miałyby zostać zapisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Miasto chce również zaprosić do dyskusji na temat śmieci, proponowanych rozwiązań, problemów związanych z funkcjonowaniem systemu oraz jego przyszłości wszystkie zainteresowane strony: od mieszkańców, poprzez firmy z branży odpadowej, ekspertów, po zarządców nieruchomości czy spółdzielnie mieszkaniowe. Dyskusje będą odbywały się w ramach tzw. Forum odpadowego, którego kolejne edycje będą odbywały się w najbliższych miesiącach, w różnych lokalizacjach. Celem jest jak najszersze spojrzenie na system, z uwzględnieniem praktycznych aspektów jego funkcjonowania i wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Kontynuowane będą również prowadzone przez Miasto działania edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne kierowane bezpośrednio do mieszkańców. Oprócz znanych i lubianych projektów takich jak lekcje w Ekoportach czy „Misja dzieci – Szczecin bez śmieci”, planowane jest wejście do szkół ze stałym programem dotyczącym postępowania z odpadami. Do szkół i przedszkoli trafią także pojemniki do segregacji oraz specjalne tablice edukacyjne dla uczniów.

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach, obejmując pozostałe frakcje odpadów.  

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

06.02.2020

© Urząd Miasta Szczecin