przejdź do głównej treści strony

Ważne zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Z dniem 21 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, obejmujące

1. Dopuszczenie tzw. formy dokumentowej dla oświadczeń o rozwiązaniu, odstąpieniu oraz wypowiedzeniu umowy

W przypadku gdy dostawca usług umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, jest obowiązany umożliwić jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej, czyli na dowolnym nośniku umożliwiającym zapoznanie się z treścią i ustalenie osoby składającej oświadczenie (e-mail, sms, plik PDF, zapis rozmowy telefonicznej, itp.).

W przypadku złożenia przez abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej dostawca usług nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego powiadamia abonenta o otrzymaniu oświadczenia, przez:

  1. wysłanie SMS-a na numer wskazany przez abonenta do kontaktów,
  2. telefonicznie numer telefonu stacjonarnego – o ile został wskazany przez abonenta w umowie.

Ponadto w terminie 14 potwierdza na trwałym nośniku (umożliwiającym przechowywanie zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę – papier, sms, e-mail, płyta Cd, itp.) przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, wskazując:

  •     nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia,
  •     dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
  •     dzień rozwiązania umowy.

2. Prawo wypowiedzeniaumowy oraz obowiązek informowania abonenta przed automatycznym przedłużeniem umowy na czas określony

W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniemmiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

Najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawartadostawca usług powiadamia abonenta na trwałym nośniku o:

  •     automatycznym przedłużeniu umowy na czas nieokreślony,
  •     sposobach jej rozwiązania,
  •     najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Dostawca usług telekomunikacyjnych zobowiązany jest co najmniej raz w roku poinformować abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

3. Zachowanie ciągłości dostępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usługi

Abonent będący stroną umowy z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

Nowy dostawca Internetu aktywuje tę usługę nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Do tego czasu dotychczasowy dostawca Internetu jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach.

W ten sposób zachowana zostaje ciągłość dostępu abonenta do Internetu.

4. Monitorowanie wykorzystania limitu transferu danych i powiadomienie o wykorzystaniu tego internetu mobilnego

Dostawca usługi internetu mobilnego:

  •     zapewnia konsumentowi narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tej usługi,
  •     powiadamia konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego.

5. Czas na przeniesienie numeru

W przypadku rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą abonent zachowuje prawo do przeniesienia numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy, chyba że zrzecze się tego prawa.

 

6. Zachowanie dostępu do korespondencji email, po rozwiązaniu umowy

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, w ramach której dostawca usług zapewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, abonent może żądać od dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

Autor:  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie 

11.02.2021