przejdź do głównej treści strony

Straż Miejska przypomina o pierwszej obowiązkowej deratyzacji

Straż Miejska przypomina o pierwszej obowiązkowej deratyzacjiStraż miejska przypomina o pierwszej w tym roku obowiązkowej deratyzacji, której termin przypada na 15 do 30 kwietnia.

Obecnie w ramach posiadanych uprawnień strażnicy z czterech oddziałów Straży Miejskiej Szczecin (Śródmieście, Zachód, Północ i Prawobrzeże) kierują pisma do:

  • właścicieli,
  • współwłaścicieli,
  • użytkowników wieczystych,
  • jednostek organizacyjnych,
  • osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
  • innych podmiotów władających nieruchomością z prośbą o informację w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków dotyczących przeprowadzania deratyzacji w wyznaczonych terminach.

Następnie będą wysyłane prośby o potwierdzenie faktu przeprowadzenia deratyzacji i okazanie rachunków za zakup środków deratyzacyjnych, bądź przedłożenia umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w tym zakresie.

Podstawa prawna - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z ustawą z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.4 ust.2 pkt 8- Uchwała Nr VI/81/15 rady Miasta Szczecin w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z art.4 ust.2 pkt 8 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:„§ 13

Deratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta Szczecin w następujących terminach: Od 15 do 30 kwietnia Od 15 do 30 września”.

Uchylenie od powyższego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny na podstawie art.10 ust.2a ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art.24 ustawy Kodeks Wykroczeń. Grzywnę wymierza się w wysokości do 500 zł, w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu, grzywna może wynieść 5.000 złotych. Informacje zwrotne uzyskane od powyższych podmiotów będą przekazywane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

16.04.2019

© Urząd Miasta Szczecin