przejdź do głównej treści strony

Konkurs na rozwiązywanie problemu bezdomności

Dotację w wysokości co najmniej 50 tys. zł mogą uzyskać organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze pomocy bezdomnym w otwartym konkursie ofert ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Pieniądze będą przyznawane w ramach "Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” na 3 cele. Pierwszy, ma zwiększyć samodzielność osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej. Drugim celem jest wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych. Trzeci cel - zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji konkursu określa ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dostępne na stronie internetowej MRPiPS.

Uprawnione podmioty powinny nadsyłać swoje oferty konkursowe listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”) do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie do 27 stycznia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składać ofertę osobiście.

Autor:  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

16.12.2016

© Urząd Miasta Szczecin