przejdź do głównej treści strony

Widzisz, słyszysz, działasz, stop przemocy wobec dzieci!

Doświadczenie przemocy ma wiele negatywnych konsekwencji dla dziecka – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, a skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Dlatego tak ważne jest zapobieganie przemocy wobec dzieci i wczesna identyfikacja zagrożeń ich bezpieczeństwa.

Niezbędna do tego jest wiedza na temat zjawiska przemocy i jego mechanizmów. Szczególnie ważne są kompetencje profesjonalistów pracujących z dziećmi w placówkach oświatowych, opiekuńczych lub leczniczych. Ich wrażliwość, wiedza i umiejętność podejmowania interwencji są kluczowe w ochronie dzieci przed przemocą. Wyróżnia się 4 rodzaje przemocy wobec dziecka: przemoc fizyczną, psychiczną, wykorzystywanie seksualne i zaniedbywanie. Takie usystematyzowanie zachowań krzywdzących dziecko pomaga rejestrować, badać i opisywać ten problem. Doświadczenia konkretnego dziecka ofiary przemocy mają jednak najczęściej charakter mieszany. Badania wskazują, że zazwyczaj dzieci krzywdzone przez rodziców, dotknięte są więcej niż jednym rodzajem przemocy.

Przemoc fizyczna wobec dziecka, to każda forma fizycznego przymusu lub przemocy ze strony rodzica lub opiekuna, czyli osoby odpowiedzialnej za dziecko, która prowadzi do urazu fizycznego lub psychicznego albo wiąże się z ryzykiem takiego urazu. Zdefiniowanie przemocy psychicznej nie jest łatwe, gdyż katalog form, jakie może przyjmować, jest praktycznie niewyczerpany. Uznaje się, że przemoc psychiczna to przewlekła, niefizyczna, szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem a rodzicem lub opiekunem, obejmująca zarówno działania, jak i zaniechania. Kontakty seksualne dziecka z osobą dorosłą są doświadczeniem, które ma negatywny wpływ na jego rozwój oraz funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne i społeczne. Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci jest niezgodne z normami obyczajowymi i prawnymi wszystkich niemal kultur i krajów świata. Zaniedbywanie często współwystępuje z innymi kategoriami krzywdzenia, szczególnie z przemocą psychiczną wobec dziecka. Zaniedbywanie potrzeb fizycznych i psychicznych dziecka może mieć znaczący wpływ na jego zdrowie i rozwój.

W celu przeciwdziałania takim zdarzeniom Wydział Prewencji KWP w Szczecinie wspólnie ze Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny postanowił zwrócić uwagę społeczną na problem dzieci krzywdzonych. W ramach współpracy obu podmiotów w obszarze projektu „dzielnicowy bliżej nas, współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem” opracowano grafikę plakatu i założenia kampanii społecznej, której celem jest uwrażliwienie mieszkańców naszego województwa na obowiązek reagowania na zachowania niezgodne z prawem.

Hasło kampanii ma również sugerować obowiązek społeczny reagowania na każdy przypadek krzywdzenia dzieci. W przypadku kiedy słyszymy płacz dziecka, kiedy w wyniku krzyku i hałasu ten płacz staje się coraz bardziej donośny lub kiedy słyszymy wyraźne wołanie o pomoc, nie wolno nam tego zignorować i przejść obojętnie. Dzieci są osobami zależnymi i ze względu na swój wiek wymagają opieki i troski. Nie pozwólmy aby jakakolwiek krzywda umknęła naszej uwadze. Kampania zachęca do informowania Policji o każdym tego typu przypadku. Przedsięwzięcie polega na eksponowaniu 2000 szt. plakatów w miejscach użyteczności publicznej takich jak urzędy, placówki opieki zdrowotnej, spółdzielnie mieszkaniowe, miejsca spotkań rad osiedli itp. Uzupełnieniem kampanii będzie filmowa reklama społeczna, której emisja przewidziana jest na dostępnych Policji stronach internetowych i podczas spotkań z rodzicami i mieszkańcami, które inspiruje Policja w województwie zachodniopomorskim.

Inauguracja całego przedsięwzięcia nastąpi 19 listopada 2017 r. w międzynarodowy dzień przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Całe przedsięwzięcie dofinasowane jest w ramach „rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań im. W. Stasiaka na lata 2016 – 2017”.

Oprac. nadkom. Marzena Maćkowiak - Pluta

Autor:  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

17.11.2017