przejdź do głównej treści strony

Reklamacja imprezy turystycznej - Rozmowa


Reklamacja imprezy turystycznej

Wykupując wycieczkę organizowaną przez biuro podróży, zarówno w ofercie last minute po obniżonej cenie jak i w normalnym trybie mamy prawo oczekiwać, że organizator imprezy turystycznej zrealizuje ją zgodnie z zawartą (koniecznie na piśmie) umową. W przypadku kiedy konsument wraca z wycieczki niezadowolony i rozczarowany, ponieważ organizator nie wywiązał się z zawartej umowy co do jakości świadczeń (np. hotel jest o niższym standardzie) lub nie został dotrzymany plan wycieczki przewidziany w umowie, to wtedy klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny. Jeżeli organizator sam nie odda nadpłaty, to można złożyć reklamację i domagać się obniżki.
Innym uprawnieniem klienta w takiej sytuacji jest prawo odstąpienia od umowy (bez płacenia kary umownej) i żądanie, aby organizator zapewnił mu powrót na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Należy jednak pamiętać, że są okoliczności wyłączające odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej za nienależyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie. Jedną z takich okoliczności jest siła wyższa, czyli np. ( zamach terrorystyczny, huragan, powódź, wybuch wulkanu itp.)

Niezadowolony klient powinien złożyć reklamację na piśmie (załączyć dowody np. zdjęcia) w terminie do 30 dni od dnia powrotu z wycieczki a organizator imprezy turystcznej ma 30 dni na ustosunkowanie się do tej reklamacji. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od dnia jej złożenia , a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z póżn. zm.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Panią Longiną Kaczmarek Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie.

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

12.08.2016