przejdź do głównej treści strony

Dane zwykłe i dane szczególnie chronione


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w rozdziale 1 Art.27.1. wymienia listę danych szczególnie chronionych, których przetwarzania się zabrania.
Cyt.: "Art. 27. 1. Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym."
Każda inna dana jest daną zwykłą i można ją przetwarzać.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Panem Grzegorzem Holką Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Szczecin.
 
Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

14.06.2016