przejdź do głównej treści strony

Kwalifikacja Wojskowa 2019

W Szczecinie rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Przed komisjami lekarskimi powinno się stawić ponad 2 tys. mężczyzn i kobiet.

1. Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 li-stopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Na mocy art. 37 przywołanej ustawy, kwalifikacja wojskowa w okresie pokoju należy do wła-ściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast jej przeprowadzenie na terenie kraju zarządzają na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej, wydając każdorazowo stosowne rozporządzenie.

2. Kwalifikacja wojskowa, to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

3. Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu określe-nie zdolności osoby do czynnej służby wojskowej i przygotowanie rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

4. Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

5. W bieżącym roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1982), w okresie od 04 lutego do 26 kwietnia 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2000 (19 – letnich) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, obo-wiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 1999, którzy:

- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

6. Na terenie Gminy Miasto Szczecin pracować będą dwie powiatowe komisje lekarskie w lokalu GUSTAW SECURITAS. ul. Firlika 19 w Szczecinie – obok Przychodni EVOMED:

  • Nr 1 – dla osób o nazwiskach zaczynających się na litery „A” – „I”, „K” – „P” – w terminie od 15 lutego do 23 kwietnia 2019 r.;
  • Nr 2 – dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery „J” i od „R” do „Ż” –

w terminie od 15 lutego do 21 marca 2019 r.

Przed w/w komisjami stanie około 2280 mężczyzn.

7. Do kwalifikacji wojskowej wzywane będą kobiety urodzone w latach 1995 – 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym 2018/2019 kończą naukę w:

  • publicznych i niepublicznych uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku: analityka medyczna, biotechnologia, ratownictwo medyczne, lekarskim, lekarsko – dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria i psychologia;
  • szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii, technik medyczny, laborant, diagnosta laboratoryjny;

albo są studentkami lub absolwentkami tych szkól lub kierunków.

8. Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumenty dotyczące stanu zdrowia oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna).

9. Nieotrzymanie lub nie przyjęcie wezwania z Urzędu Miasta Szczecin przez osoby urodzone w latach 1995 - 1999, nie zwalnia je od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

10. Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

11. Dokładne informacje o kwalifikacji wojskowej zostaną podane w obwieszczeniach Wojewody Zachodniopomorskiego, rozplakatowanych 18 stycznia 2019 r. w najbardziej widocznych i uczęszczanych miejscach. Obwieszczenia te stanowią również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

12. W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez usprawie-dliwienia lub odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią do-kumentów, których przedstawienie zostało nakazane, w trybie przepisów o postępo-waniu egzekucyjnym w administracji – zostanie zarządzone przymusowe doprowa-dzenie przez Policję lub w myśl art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wymierzone sankcje karne przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

15.01.2019


Lista załączników: